خانه

حمایت اتحادیه اروپا

تماس

Język polski  English  Irak  Kurdystan  Iran

جستجو بدن

برای افزایش سطح کنترل دسترسی و امنیت شخصی در پست های دیپلماتیک و یا نقاط استراتژیک می توانیم سیستم های کنترل افراد ورود به پست و کنترل دستگاه هایی که همراه خود می آورند، به شما ارائه کنیم.

شرکت Telemetrica می تواند دستگاه های پشتیبانی از افسران امنیتی دولتی ارائه کند:
دستگاه های فلزیاب دستی
گیت بازرسی
اسکنر اشعه ایکس برای بار دستی
اسکنر غیرخطی برای تشخیص دستگاه های الکترونیکی (NLJD)
فلزیاب دستی با اسکنر پنهان غیر خطی
سیستم تشخیص مواد خطرناک روی بدن